Regulamin

I. Zakres Regulaminu, dane identyfikacyjne Sprzedającego

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Hopiz sp. z o.o. oraz składania i realizowania zamówień złożonych w ramach działalności Sklepu internetowego Hopiz sp. z o. Sklep internetowy Hopiz sp. z o.o. funkcjonuje pod adresem: www.mimicolors.com.
 2. Sprzedającym oraz prowadzącym Sklep internetowy Hopiz sp. z o.o. jest Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Mickiewicza 33, 62-090 Rokietnica,
  nr KRS: 0000881292, NIP: 7812017193, REGON: 388044844, adres e-mail do kontaktu: info@mimicolors.com, nr telefonu do kontaktu: 660 255 918

II. Słownik

 1. Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
 2. Klient – Klient dokonujący zakupu Produktu, jeżeli zakup Produktu nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową takiego Klienta lub Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego zakupu Produktu, jeżeli zakup pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, o ile charakter sprzedaży Produktu powoduje, że nie posiadają one dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konto Klienta – indywidualne konto utworzone przez Klienta umożliwiające składanie Zamówień oraz śledzenie realizacji Zamówień bezpośrednio za pośrednictwem Konta Klienta
 4. Konsument – Klient dokonujący zakupu Produktu, jeżeli zakup Produktu nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub
  zawodową takiego Klienta
 5. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sprzedającego regulująca zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, znajdująca się pod linkiem: www.mimicolors.com/polityka-prywatnosci
 6. Produkt – przedmiot (biżuteria) oferowany przez Sprzedającego do zakupu Klientom, który może stanowić przedmiot Zamówienia Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Hopiz sp. z o.o.
 7. Sklep – sklep internetowy Hopiz sp. z o.o. prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: www.mimicolors.com.
 8. Sprzedający – Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Mickiewicza 33, 62-090 Rokietnica, nr KRS: 0000881292, NIP: 7812017193,
  REGON: 388044844
 9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klientów w sposób i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem
 10. Zamówienie – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną, wymagania techniczne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający świadczy na rzecz Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  a) usługę zapoznawania się z Produktami możliwymi do zakupu za pośrednictwem Sklepu,
  b) usługę zakładania oraz prowadzenia Konta Klienta,
  c) usługę umożliwiającą składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu,
  d) usługę umożliwiającą dokonanie za pośrednictwem uprawnionego podmiotu trzeciego płatności za danego Zamówienie,
  e) usługę realizacji uprawnień z tytułu reklamacji oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Usługi określone powyżej są nieodpłatne. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest jedynie do ponoszenia kosztów związanych z zakupem
  Produktów, wskazanych w Regulaminie.
 3. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a) połączenie z internetem,
  b) akceptacja tzw. plików cookie,
  c) zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
  d) posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.
 4. Sprzedający nie ponosi względem Klientów odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu ze względu na niespełnienie przez Klienta wymogów technicznych opisanych w ust. 2 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu

 • Użytkownik może korzystać ze Sklepu wyłącznie w celu nabywania Produktów. Zabrania się używania Sklepu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Sklepu treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.

V. Założenie Konta Klienta

 1. Każdy Klient może założyć Konta Klienta.Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne. Konto Klienta umożliwia:
  a) składanie Zamówień bez każdorazowego podawania danych Klienta,
  b) śledzenie realizacji Zamówień.
 2. W celu założenia Konta Klienta konieczne jest podanie przez Klienta będącego osobą fizyczną następujących danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do doręczeń, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania,
  d) aktualny, aktywny adres e-mail,
  e) numer telefonu,
  f) numer NIP i firma – w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą posiadających numer NIP.
 3. W celu założenia Konta Klienta przez Klienta niebędącego osobą fizyczną konieczne jest podanie następujących danych identyfikacyjnych podmiotu zakładającego konto:
  a) pełna firma wraz ze wskazaniem formy prowadzonej działalności,
  b) numer wpisu w odpowiednim rejestrze,
  c) numer NIP,
  d) adres siedziby,
  e) adres do doręczeń, jeżeli jest inny, niż adres siedziby,
  f) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta oraz założenia Konta.
 4. Ze względu na zakres prowadzonej przez Sprzedającego działalności, Sprzedający dopuszcza możliwość nieudostępniania możliwości zakładania Konta Klienta, o którym mowa w ust. 3 powyżej. W przypadku zawieszenia możliwości zakładania Kont Klienta, o których mowa   ust. 3 powyżej, Konta Klienta założone przed momentem zawieszenia pozostają aktywne.
 5. Podanie danych, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i ust. 3 powyżej następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego w Sklepie, zakładka Załóż Konto.
 6. Przed założeniem Konta Klient zobowiązany jest do potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Konta oraz Zamówień przez Sprzedającego. Wyrażenie zgody w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, jednakże konieczne do założenia Konta Klienta. Przy zakładaniu Konta Klienta Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności.
 7. Poza danymi, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3 powyżej, w formularzu należy podać także indywidualny login do Konta Klienta oraz hasło do Konta Klienta. W przypadku stwierdzenia, że dany login już istnieje, Klient zostanie o tym poinformowany. W takiej sytuacji Klient powinien wybrać inny
  indywidualny login do Konta Klienta. W przypadku stwierdzenia, że na wskazany przez Klienta adres e-mail założone zostało już Konto Klienta, Klient zostanie o tym powiadomiony. Jeżeli Klient nie pamięta hasła do swojego Konta Klienta, zaleca się skorzystanie z opcji „Przypomnij hasło”.
 8. Klient będący właścicielem Konta Klienta nie powinien udostępniać hasła do Konta Klienta osobom trzecim. Hasło powinno być hasłem bezpiecznym, składającym się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej cyfry oraz co najmniej jednego znaku specjalnego (!@#$%^&*(){}|[]\:”;’<>?,./).
 9. Po utworzeniu Konta Klienta, Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta. Kliknięcie w link aktywacyjny jest konieczne dla korzystania z Konta. Jeżeli w ciągu 24h od momentu założenia Konta Klient nie otrzyma wiadomości z linkiem aktywacyjnym, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Zaleca się weryfikację, czy wiadomość, o której mowa w niniejszym ustępie nie znalazła się w folderze SPAM oraz czy podany adres e-mail jest poprawny.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Klientowi w wyniku udostępnienia loginu i hasła do Konta Klienta osobom niepowołanym z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności w wyniku przekazania lub przypadkowego udostępnienia loginu i hasła do Konta Klienta przez Klienta osobom niepowołanym.
 11. Sprzedający dopuszcza możliwość prowadzenia akcji promocyjnych lub oferowania stałych zniżek na Produkty dla posiadaczy Konta Klienta. Klienci posiadający Konto Klienta otrzymają informację o takich akcjach promocyjnych lub stałych zniżkach w ramach Konta Klienta oraz na wskazany przez nich w ramach rejestracji adres e-mail.
 12. Klient w każdym czasie może usunąć Konto Klienta. Usunięcie Konta Klienta nie wpływa na wzajemne zobowiązania Klienta oraz Sprzedającego powstałe przed usunięciem Klienta.

VI. Składanie zamówienia

 1. Klient posiadający Konto Klienta może złożyć Zamówienie przez Konto Klienta.
 2. Klient nieposiadający Konto Klienta może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta Klienta za pośrednictwem udostępnianego Klientowi formularza.
 3. Za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Klient ma możliwość przeglądania Produktów oferowanych przez Sprzedającego. W zakładce dotyczącej danego Produktu Klient uzyskuje następujące informacje:
  a) zdjęcie Produktu,
  b) informację o dostępnych kolorach Produktu,
  c) cenę Produktu brutto bez kosztów dostawy,
  d) informację o możliwych sposobach dostawy Produktu oraz cenie poszczególnych sposobów dostawy Produktów,
  e) informację o dostępności Produktu,
  f) informację o czasie oczekiwania na doręczenie Produktu.
 4. Sprzedający niniejszym informuje, iż poszczególne Produkty w wybranym przez Klienta kolorze przygotowywane będą po złożeniu Zamówienia, co wpływa na długość czasu oczekiwania na doręczenie Produktu.
 5. W ramach funkcjonalności Sklepu Klient ma możliwość wyboru Produktu. Klient zobowiązany jest do wyboru koloru Produktu. Jeżeli Klient zamierza nabyć dany Produkt, w zakładce dotyczącej danego Produktu powinien wybrać opcję „dodaj do koszyka”. Wybranie opcji „dodaj do koszyka” powoduje, iż Produkt w określonym kolorze zostaje zapisany w „koszyku”. Wybranie opcji „dodaj do koszyka” nie powoduje złożenia Zamówienia.
 6. Po wyborze wszystkich Produktów, które Klient zamierza Kupić, Klient powinien wejść do zakładki „koszyk”. W zakładce „koszyk” znajdować się będą wszystkie wybrane przez Klienta Produkty.
 7. Chcąc zrealizować zamówienie Klient powinien:
  a) zalogować się na Konto Klienta,
  b) w przypadku nieposiadania Konta Klienta:
  c) wskazać w formularzu wszystkie niezbędne do wysyłki dane, tj.:
  – imię i nazwisko,
  – adres do doręczeń,
  – aktualny, aktywny adres e-mail,
  – numer telefonu,
  – jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę VAT lub fakturę dla osoby fizycznej – dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
  d) złożyć oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Zamówienia przez Sprzedającego. Wyrażenie zgody w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, jednakże konieczne do złożenia Zamówienia. Przy składaniu Zamówienia Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Zasady przetwarzania danych  osobowych przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności.
 8. W przypadku zamiaru otrzymania przez Klienta faktury powinien on zaznaczyć odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia. Złożenie żądania wystawienia faktury VAT w późniejszym czasie może zostać nieuwzględnione przez Sprzedającego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Klient składając Zamówienie powinien dokładnie zweryfikować:
  a) rodzaj, kolor oraz ilość zamawianych Produktów,
  b) dane osobowe niezbędne do prawidłowego doręczenia oraz informowania Klienta o realizacji Zamówienia.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za popełnienie przez Klienta błędów w zakresie informacji podanych w ust. 9 powyżej w sposób utrudniający lub uniemożliwiający realizację Zamówienia.
 11. Po złożeniu Zamówienia oraz weryfikacji poprawności wybranych Produktów, kolorów Produktów oraz danych do doręczeń Klient zostanie przekierowany do podsumowania Zamówienia. W podsumowaniu Zamówienia znajdować się będzie pełna informacja o wybranych Produktach, ich kolorach oraz o łącznej cenie wybranych Produktów wraz z kosztami doręczenia, zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 12. Klient dokonując wyboru płatności „zamawiam i płacę” zobowiązuje się do niezwłocznego uiszczenia należności za całość Zamówienia wybraną przez siebie metodą. Nieuiszczenie całej należności wskazanej w podsumowaniu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia poczytywane będzie za odstąpienie przez Klienta od Zamówienia i w takiej sytuacji po stronie Sprzedającego nie powstaną żadne zobowiązania w stosunku do Klienta, chyba że Sprzedający udostępni możliwość dokonania płatności za pobraniem, a Klient wybierze możliwość dokonania płatności za pobraniem przy składaniu Zamówienia.
 13. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji i nie kreuje po stronie Sprzedającego obowiązku realizacji Zamówienia, chyba że Sprzedający udostępnił Klientowi możliwość dokonywania płatności za pobraniem a Klient wybrał tę opcję przy składaniu Zamówienia. W pozostałych przypadkach potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia jest potwierdzenie zaksięgowania przez Sprzedającego Płatności, stwierdzone przez Sprzedającego w wiadomości e-mail wysłanej do Kupującego na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 14. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

VII. Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu wysłania przez Sprzedającego Klientowi wiadomości, o której mowa w o zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności, zgodnie z pkt. VI.13 zdanie ostatnie. W wiadomości tej Sprzedający wskaże Klientowi szacunkowy czas dostawy przedmiotów Zamówienia oraz numer Zamówienia. Klient powinien zachować numer Zamówienia w celu realizacji prawa do odstąpienia od Zamówienia lub rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych.
 2. Sprzedający poucza, iż każdy Produkt przygotowywany jest po złożeniu Zamówienia przez Klienta. Konieczność przygotowania Produktu wpływa na czas realizacji Zamówienia, co Klient niniejszym akceptuje.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za trudności w doręczeniu leżące po stronie wybranego przez Klienta dostawcy. Jednakże w przypadku trudności w doręczeniu leżących po stronie dostawcy, Sprzedający może wesprzeć Klienta we własnym zakresie, po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego przez Klienta o zaistniałej sytuacji.
 4. Zaleca się, by Klient przy odbiorze Zamówienia każdorazowo dokonał sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń Produktu zaleca się spisanie w formie pisemnej protokołu stwierdzonych wad oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej Produktu, co ułatwi i przyspieszy proces reklamacji.
 5. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem środków komunikacji
na odległość

 1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu lub Produktów Klientowi działającemu przy realizacji Zamówienia jako Konsument lub jako osoba fizyczna składająca Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od danego Zamówienia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczające jest zgłoszenie chęci zwrotu za pomocą formularza internetowego znajdującego się pod linkiem www.mimicolors.com/umowa przed upływem 14-dniowego terminu.
 2. W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia Klient odstępujący od Umowy powinien odesłać całość przedmiotów Zamówienia, od których odstąpił od Umowy na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie po uprzedniej rejestracji zwrotu na stronie www.mimicolors.com/umowa. Klient ponosi koszty odesłania przedmiotu Zamówienia na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 2 wystarczające jest nadanie przesyłki przed upływem terminu.
 3. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Klientowi, który odstąpił od Umowy zgodnie z postanowieniami ustępów poprzednich całość kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zakupem Produktów, co do których złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w tym koszty dostawy. Jednakże jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający zwraca środki w ten sam sposób, w jaki Klient uiścił płatność, tj. na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zrealizowania płatności, chyba że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient może wysłać potwierdzenie odesłania na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Postanowienia niniejszego pkt. VIII Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.. Uprawnienia opisane w niniejszym pkt. VIII Regulaminu nie przysługują żadnej innej osobie, niż wyraźnie wskazane w niniejszym ustępie.

IX. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, iż Produkt posiada wady, skutkującej uznaniem, że Produkt jest niezgodny z Umową, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach rękojmi obowiązujących na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami – na zasadach określonych w Rozdziale 5a ustawy – prawa konsumenta.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać mailowo lub za pośrednictwem poczty na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) numer Zamówienia podany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie,
  b) opis stwierdzonej wady wraz z dokumentacją fotograficzną stwierdzonej wady,
  c) propozycję Klienta co do sposobu załatwienia sprawy.
 4. Zgodnie z art. 43d-43e Konsumentowi przysługują następujące uprawnienia w przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z Umową:
  a) prawo żądania wymiany rzeczy,
  b) prawo żądania naprawy rzeczy,
  c) prawo żądania obniżenia ceny, poprzez złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny,
  d) prawo odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo, o którym mowa w ust. 4 lit. c i d powyżej przysługuje Konsumentowi, jeżeli:
  a) Sprzedający odmówił zrealizowania roszczeń, o których mowa w ust. 4 lit. a) powyżej,
  b) Produkt nadal posiada wadę, pomimo iż Sprzedający zrealizował żądanie, o którym mowa w ust. 4 lit. a) lub b),
  c) Brak zgodności z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy bez skorzystania ze środków, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b),
  d) W innych okolicznościach przewidzianych w art. 43e ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sprzedający nie jest związany propozycją Klienta, o której mowa w ust. 3 lit. c powyżej, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedający odpowiada jedynie za wady Produktu istniejące w Produkcie w chwili jego doręczenia Klientowi. Sprzedający w szczególności nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne spowodowane użytkowaniem Produktu przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy reklamacja zgłaszana jest przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający:
  a) potwierdza reklamację oraz wskazuje sposób zrealizowania roszczenia reklamacyjnego; jeżeli sposób zrealizowania roszczenia reklamacyjnego jest inny, niż wskazany przez Klienta, Sprzedający powinien uzasadnić przyczyny zrealizowania roszczenia w inny sposób,
  b) odmawia uwzględnienia reklamacji wskazując przyczyny odmowy uwzględnienia reklamacji,
  c) wskazuje konieczność uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, w szczególności w zakresie okoliczności ujawnienia wady, poprzez uzupełnienie dokumentacji fotograficznej, a jeżeli nie będzie to nadmiernie uciążliwe dla Klienta, poprzez odesłanie Produktu w celu dokonania oględzin. W takim przypadku Sprzedający wskazuje termin, o jaki ulegnie przedłużenie rozpoznawanie reklamacji, z uwzględnieniem konieczności udzielenia przez Klienta dodatkowych informacji,
  d) w przypadku zgłoszenia roszczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. c) lub d) powyżej – dokonuje zwrotu wpłaconych przez Konsumenta środków.
 9. Konsument jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą ceny do czasu rozpoznania przez Sprzedającego zgłoszonej reklamacji.
 10. W przypadku, gdy reklamacja składana jest przez innego Klienta, niż Konsument, Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji wskazując swoją decyzję oraz jej uzasadnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sprzedający może zawnioskować do Klienta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień dotyczących okoliczności ujawnienia wady, w tym poprzez przedstawienie dodatkowej dokumentacji fotograficznej. W takiej sytuacji Sprzedający uzasadnia swoją decyzję oraz wskazuje dodatkowy termin niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, uwzględniający czas niezbędny do przedstawienia przez Klienta dodatkowych informacji.
 11. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zobowiązany będzie do zwrotu Klientowi określonej kwoty środków pieniężnych, zwrot dokonany zostanie w ten sam sposób, w jaki Klient zrealizował płatność, chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie.

X. Rozwiązywanie sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Mickiewicza 33, 62-090 Rokietnica, nr KRS: 0000881292, NIP: 7812017193, REGON: 388044844, adres e-mail do kontaktu: info@mimicolors.com, nr telefonu do kontaktu: 660 255 918. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.
 2. Sprzedający w każdym czasie może zmienić niniejszy Regulamin. Klienci korzystający z Konta Klienta będą informowani o wszelkich zmianach Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty e-mail, a także przy składaniu Zamówienia. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.