Polityka prywatności

Spis treści

I. Administrator danych osobowych

 1. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a) Klaviyo Inc 125 Summer Street Floor 6 Boston, Massachusetts 02111 United States – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera
  b) Klaviyo Inc 125 Summer Street Floor 6 Boston, Massachusetts 02111 United States – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone Twisto Polska Sp z o.o ul. Puławska 2 02-566 Warszawa
 2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
  a) kod śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zrealizowania Umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego Hopiz sp. z o.o., który znajduje się pod linkiem: www.mimicolors.com/regulamin (dalej, jako Regulamin).
 5. Przez Klienta Sklepu rozumie się każdą osobę, która korzysta ze Sklepu w sposób i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) adres do doręczeń,
  d) adres e-mail,
  e) numer telefonu.

II. Zakres Regulaminu, dane identyfikacyjne Sprzedającego

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Hopiz sp. z o.o. oraz składania i realizowania zamówień złożonych w ramach działalności Sklepu internetowego Hopiz sp. z o. Sklep internetowy Hopiz sp. z o.o. funkcjonuje pod adresem: www.mimicolors.com.
 2. Sprzedającym oraz prowadzącym Sklep internetowy Hopiz sp. z o.o. jest Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Mickiewicza 33, 62-090 Rokietnica, nr KRS: 0000881292, NIP: 7812017193, REGON: 388044844, adres e-mail do kontaktu: info@mimicolors.com, nr telefonu do kontaktu: 660 255 918

III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) w celu umożliwienia Klientom składania Zamówień zgodnie z Regulaminem,
  b) w celu realizacji Zamówień zgodnie z Regulaminem,
  c) w celu realizowania roszczeń reklamacyjnych Klientów,
  d) w celach podatkowych – wyłącznie w celu dokonania rozliczeń księgowych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa,
  e) w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania Klientom bieżących informacji o działalności Sklepu. Zgoda marketingowa jest wyrażana dobrowolnie i nie stanowi warunku korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji umowy sprzedaży określonych przedmiotów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w zakresie zobowiązań podatkowych – w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie zgody marketingowej Administrator przetwarza dane wyłącznie na podstawy dobrowolnej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z Regulaminem.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku Klienta posiadającego Konto Klienta w rozumieniu Regulaminu Administrator przechowuje jego dane przez okres wskazany w zdaniu poprzednim, lub przez okres istnienia Konta, zależnie od tego, który moment nastąpi później.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

VI. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu do danych– uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

VIII. Polityka cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Klienta.
 5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) “sesyjne” (sessioncookies) oraz “stałe” (persistentcookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
  b) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  d) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  e) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  f) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Sklepu.
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.